Vandkvalitet 2018-2019

26-02-2019

Vinstrup Vandværk vandkvalitet:

Der udføres løbende kontrol af vandkvaliteten på vandet fra Vinstrup Vandværk.

Prøverne udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium efter det af kommunen fastsatte kontrolprogram.

Nyt femårigt kontrol program:

I 2018 fik vi et nyt kontrolprogram der følger kravene i en ny bekendtgørelse.  Der analyseres nu for parametre i pakker kaldet: Taphane gruppe A, Taphane gruppe B, Kontrol ledningsnet, Kontrol vandværk og Boring.

  • Taphaneprøve A:  Her analyseres for de mikrobiologiske parametre og jern. Her tages to prøver årligt fordelt over ledningsnettet.
  • Taphaneprøve B: Her analyseres for uorganiske forbindelser, Organiske samleparametre, Metaller, Organiske forbindelser, Aromatiske kulbrinter, PAH-forbindelser, Chlorphenoler, Pesticider (43 stk), Halogenerede alifatiske kulbrinter og Trihalomethaner. Disse parametre analyseres hvert andet år.
  • Driftskontrol/kontrol ledningsnet: Her analyseres årligt for mikrobiologiske parametre, nitrit og metaller
  • Kontrol afgang vandværk: Her analyseres årligt for mikrobiologiske parametre, Uorganiske forbindelser, Organiske samleparametre og Metaller
  • Boringskontrol: Et omfattende program der tages hvert 5’te år.

Den væsentligste forskel ligger i en væsentlig udvidelse i antallet af parametre, bl.a. pesticider, samt prøvetagningen hvor man ikke længere gennemskyller hanen/ledningen inden udtagning af en prøve på forbrugers hane. Herved kan der være en risiko for at se forhøjede tal for metaller. Derfor tages der samtidig en prøve ved afgang fra vandværket, for de samme parametre. Det sker naturligvis samtidig med at der alligevel skal kontrolleres ved afgangen fra vandværket for er række andre parametre.

Prøverne tages derfor parvis således at der årligt tages:

  • Taphane gruppe A parametre ved en forbrugers hane og en kontrol af ledningsnettet (driftskontrol også kaldet en flush prøve, hvis den tages på nettet)
  • Taphane gruppe A ved en forbrugers hane og en kontrol på afgang vandværk

Hvert andet år tilføjes gruppe B parametre ved forbruges hane samtidig med kontrol afgang vandværk.

Hvert femte år tages en Boringskontrol 

Kvaliteten af drikkevandet: 

2018: De fire udtagne prøver jf. ovenstående viste en meget fin vandkvalitet der overholder bekendtgørelsens krav til drikkevandskvaliteten. Prøverne var planlagt til slutningen af december 2018, men blev først udtaget den 10. januar 2019.

Først i 2018, 22. marts, har vi fået udtaget en normalkontrol på vandværket ud fra det tidligere kontrolprogram. Her var der en analyse for nitrit som med et resultat på 0,013 mg/l lå lige over grænseværdien på 0,01 mg/l. Dette blev ikke genfundet i prøverne den 10. januar 2019 hvor nitrit var mindre end 0,001 mg/l på driftskontrollen og taphaneprøven og 0,0063 mg/l på vandværket. Forhøjet nitrit kan stamme fra mikrobiel aktivitet med omdannelse af nitrat til nitrit. I denne prøve var der samtidig mikrobiologiske målinger med kimtal ved 22 grader lige på grænseværdien med 200 CFU/ml (tegn på vækst i rentvandstanken af jordbakterier)

Vandets hårdhed er målt til 17°dH, samme værdi som i 2017.

2019: Vi har lige fået de første prøver i programmet for 2019 udtaget den 18. februar. Det er taphane A og driftskontrol. Her er der igen som den eneste overskridelse en nitritbestemmelse på vandværket på 0,014 mg/l lige over grænseværdien på 0,01 mg/l. Resultater på op til 10 gange mere (0,10 mg/l) kan dog accepteres, hvis det kan dokumenteres at kvalitetskravet ved forbrugers taphane er overholdt (0,10mg/l). Dette er ikke dokumenteret samtidig med den nye måling på vandværket, men sidste kontrol den 10. januar viste mindre end 0,001 mg/l nitrit på taphaneprøven. Vi må høre kommunen om det er noget vi skal gøre noget yderligere ved.

Denne gang findes ingen Kimtal ved 22 grader på afgang vandværk og rentvandstanken er derfor umiddelbart uden mikrobiologisk vækst.

Printvenlig version: 2018 Vandkvalitet (pdf – nyt vindue)