11.02.14 Servicebrev 2014

Vinstrup, den 11.02.2014

Indkaldelse til generalforsamling og orientering fra Vinstrup Vandværk.

Vinstrup Vandværk indkalder hermed til

generalforsamling, tirsdag den 25.02.2014 kl. 19.30
i Vinstrup Forsamlingshus, Tystrupvej 24, Vinstrup.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Orientering fra Vinstrup Vandværk:

Nuværende bestyrelse:

Carlo Kjelkvist (formand), Lis Laugesen (kasserer og sekretær), Hanne Bitten Rasmussen, Henrik Bülow (tilsynsførende) og Gregers Stendal.

Vandværkets drift og ringforbindelse:

Vandværkets drift har i 2013 forløbet stille og roligt uden stor udgifter.

I begyndelsen af december 2013 blev det besluttet at gå i gang med at etablere ringforbindelse til Frederiksberg Vandværk ved etablering af ledning fra Kællerød til Lynge-Eskilstrup. Arbejdet er blevet udført i januar 2014.

Forurening:

Der er i skrivende stund fortsat kogepåbud. Ringforbindelsen blev højaktuel den 20.01.2014 på grund af forurening med overfladevand i vores rentvandstank. Arbejdet med ringforbindelsen blev afsluttet den 06.02.2014, hvor der kunne åbnes for hanen til vand fra Frederiksberg Vandværk. Vi er nu i gang med at rengøre rentvandstanken samt efterse vores boring. Når vi igen kan tage tanken i brug, skal der tages nye vandprøver, der skal overholde grænseværdierne før kogepånbuddet kan ophæves. Der kan forekomme en svag lugt og smag af klor i vandet, når vi igen begynder at tage vand fra vores egen rentvandstank, men det fortager sig i takt med vandforbruget.

Vandprøver:

Se vedlagte bilag herunder – kommentarer til vandkvaliteten og kontrolprøver af bestyrelsesmedlem Hanne Bitten.

Vandspild:

Vi mister en del vand på ledningsnettet for tiden. ALLE opfordres til at tjekke egen vandmåler.

Målerkontrol: Luk for alle vandhaner, sluk for vaske- og opvaskemaskine m.v. Hvis rørsystemet er tæt står vandmåleren stille på de små hjul og visere. Skulle visererne i måleren derimod stadig køre rundt, har du en utæthed i dit rørsystem, der bør udbedres.

Hjælp gerne naboen med at tjekke vandmåleren og tjek gerne ved de huse som er ferieboliger, eller hvor beboerne er bortrejst.

Desværre er alt vådt efter tø og regnvejr, men vær opmærksom på, om der løber meget vand et eller andet sted og giv vandværket besked.

Økonomi:

Regnskabet for 2013 viser et overskud på ca. 40.000,- kr.
Vandværkets formue ved årsskiftet udgør ca. 560.000,- kr.

Hjemmeside:

På vandværkets hjemmeside www.vinstrupvandværk.dk ligger information om Vinstrup Vandværk. Vi forsøger i den nuværende situation at opdatere jævnligt, når der er afgørende nyt.

Jubilæum:

Vinstrup Vandværk har eksisteret i mere end 100 år.

Det markeres med en jubilæumsreception mandag den 09.06.2014 (2.pinsedag) kl. 12 i Vinstrup Forsamlingshus.

Ved samme lejlighed markers Vinstrup – Tystrup Bylaugs 20 års jubilæum og Vinstrup Forsamlingshus 130 års jubilæum.

Sæt allerede nu dagen af til arrangementet – der vil følge nærmere information på vandværkets hjemmeside.

Har du/I spørgsmål, ris eller ros – så mød op på generalforsamlingen.

På gensyn tirsdag den 25.02.2014 kl. 19.30 i Vinstrup Forsamlingshus.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vinstrup Vandværk
Følgende kontrolprøver er udtaget i 2012, 2013 og indtil dato:

Dato Type kontrol Udtagningssted Kvalitet Fund
2012
10. maj Normal kontrol Afgang vandværk Ikke ok bakterielt kim v 22°C: 110kim v 37°C: 6
21. maj Opfølgning Bakterier Afgang vandværk OK kim v 22°C: 10kim v 37°C: 4
6. juni Boringskontrol inkl. Organiske mikroforureninger(33 pesticider) Boring OK
22. oktober Begrænset kontrol inkl. Uorganiske sporstoffer (Inkl. cobalt) Ledningsnet Ok
2013
24. oktober Begrænset kontrol Ledningsnet Ikke ok bakterielt Coliforme: 2(E.coli: <1)
24. oktober Udvidet kontrol Afgang vandværk Ikke ok bakterielt Coliforme: 3(E.coli: <1)
4. november Opfølgning Bakterier Boring Ikke ok bakterielt Coliforme: 2(E.coli: <1)
4. november Opfølgning Bakterier Afgang vandværk Ikke ok bakterielt Coliforme: 3(E.coli: <1)
4. november Opfølgning Bakterier Ledningsnet Ikke ok bakterielt Coliforme: 1(E.coli: <1)
2014
21. januar Opfølgning Bakterier Afgang vandværk Ikke ok bakterielt kim v 22°C: 2300kim v 37°C: 83Coliforme: >200E.coli: 3 
21. januar Opfølgning Bakterier Boring Ok kim v 22°C: 4kim v 37°C: <1Coliforme: <1E.coli: <1 

Kommentarer til vandkvaliteten:

Fysiske/kemiske kontrol:

De fysiske/kemiske parametre, der rutinemæssigt analyseres for i boringen, ved afgang fra vandværk og på ledningsnettet ligger alle meget fint i forhold til lovgivningens krav. Vandets hårdhed er 17°dH.

I 2012 blev der som noget nyt analyseret for op til 33 pesticider og heldigvis blev der ikke fundet rester af pesticider i boringen. Boringen undersøges grundigt hvert 5. år for et stort spekter af organiske mikroforureninger herunder pesticider.

Yderligere blev der som noget nyt i 2012 også analyseret for Cobalt og dette metal ligger også indenfor lovgivningens krav. Hverken nitrat eller ammonium er et problem i drikkevandet og heller ikke Arsen, som der i visse områder er andre vandværker, der har problemer med på grund af naturlige forekomst i undergrunden.

Bakteriologisk kontrol:

Her har gennemgående været lidt problemer med lidt forhøjede kimtal, hvor det har været nødvendigt med flere opfølgende kontroller for bakterier, uden at disse efterfølgende har givet anledning til problemer.

Dog har vi i skrivende stund problemer med forhøjede kimtal samt coliforme og E.coli.

Resultatet af en opfølgende bakteriologisk kontrol på vandværket udtaget den 21. januar viste den 23. januar et forhøjet antal af coliforme og E.coli bakterier. Hverken coliforme og slet ikke E.coli bakterier må kunne måles i drikkevandet.  De samme problemer ses heldigvis ikke fra boringen som er fundet bakteriologisk i orden.

Coliforme bakterier findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnede planter, men ikke i drikkevand. Tilstedeværelse af coliforme bakterier i drikkevandet tyder derfor typisk på en forurening med overfladevand. Gruppen af bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende, men trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier.

E.coli: Når man har fundet coliforme bakterier går man på laboratoriet videre og undersøger om der blandt disse er en sygdomsfremkaldende variant som betegnes E.coli og som er den fækale tarmbakterie. Denne variant af coliforme bakterier må ikke forekomme i vandet. Hvis der findes E.coli bliver der straks iværksat en kogeanbefaling.

Der blev derfor den 23. januar meddelt en kogeanbefaling ud til alle forbrugere af Vinstrup Vandværk ved husstandsomdelt information samt givet en meddelelse i lokalradioen.

Se yderligere information i dette materiale.